STT Ngày đặt Người đặt Điện thoại Email Địa chỉ Ghi chú Mã khuyến mại Tình trạng TT
1 CAREOX_36 05/11/2019 nguyen thi phuong 981416394 phuongnguyencntt08@gmail.com lien trung-dan phuong-ha noi thu mua Chưa xử lý
2 CAREOX_37 05/11/2019 nguyen thi phuong 981416394 phuongnguyencntt08@gmail.com lien trung-dan phuong-ha noi thu mua Chưa xử lý